सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९७) - Himal Post Himal Post
  • ९ आश्विन २०८०, मंगलवार
  •      Tue Sep 26 2023
Logo

सरल गीता (श्रीमद्भागवद्गीताको नेपाली पद्यानुवाद, शृङ्खला-९७)~स्व. पण्डित जीवनाथ उपाध्याय अधिकारी~

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।।६२।।
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया।
विमृश्यैतशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।।६३।।

उस्‌कै लेउ शरण् तिमी मन दिई सम्पूर्ण रूप्‌ले अब
भेट्नेछौ, चिरशान्ति, शाश्वत स्थिति उस्‌का कृपाले बुझ।
यो हो ज्ञान अतीव गोप्य र पनि मैले सुनाएँ सब
यस्‌माथि तिमी सोच सम्झ र अनि स्वेच्छानुसारै गर।।३३।।

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः।
इष्टो
सि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।।६४।।
मन्मना भव भद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो
सि मे।।६५।।

सब्‌मा गुह्य कुरो छ जुन् अब त्यही भन्दै छु फेरी सुन
अन्त्यन्तै प्रिय छौ तसर्थ म सधैँ चाहन्छु तिम्रो हित।
मन्‌ले सम्झ मलाई, भक्ति गर औ पूजा प्रणामै गर
प्यारा हौ म वचन् दिँदै छु, अहिले, मिल्छौ ममा निश्चय।।३४।।

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।६६।।
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो
भ्यसूयति।।६७।।

छोडी अन्य समस्त धर्म थिर भै मेरा शरण्‌मा पर
पार्नेछु तिमीलाई मुक्त म सबै पाप्‌बाट ढुक्कै पर।
जस्‌को तप् छ न ता, न भक्ति छ न ता सेवा छ, रिस् गर्दछ
त्यस्तालाई नभन्नु है, किनकि यो अत्यन्त नै गोप्य छ।।३५।।

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः।।६८।।
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९।।

मेरा भक्तमहाँ प्रचार यसको जुन् भक्तले गर्दछ
उस्‌को भक्ति ममा बढी सहजमा त्यो मैमहाँ मिल्दछ।
मेरो मन् खुसी पार्न ऊसरि यहाँ सक्तैन कोही नर
मेरा निम्ति पनि हुँदैन कहिल्यै कोही ऊभन्दा प्रिय।।३६।।

(क्रमशः)